Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Πως οι Βούλγαροι απέκτησαν την αναγνώριση του κράτους των;

  Οἱ Βούλγαροι ἦταν ἀσιατικὸς λαός, ποὺ τὸν συναντοῦµε γιὰ πρώτη φορά στὶς ἱστορικὲς πηγὲς περὶ τὸν 6ο αἰ. Μετὰ τὴ διάσπαση τοῦ κράτους τους (στὰ δυτικά τῆς Κασπίας), µία ὁµάδα ἀπὸ αὐτοὺς µέ ἀρχηγὸ τὸν Ἀσπαροὺχ ἔφτασε στὰ Βαλκάνια καὶ ἐγκαταστάθηκε ἀρχικὰ στὸ δέλτα τοῦ ∆ούναβη.
 Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀποτυχηµένη ἀπόπειρα τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ∆' νὰ τοὺς διαλύσει (680), πέρασαν πλέον τὸν ∆ούναβη καὶ ἐγκαταστάθηκαν µόνιµα στὴν περιοχή, ὑποτάσσοντας τὰ σλαβικὰ φῦλα ποὺ κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου αἰ. Ἔτσι ἱδρύθηκε τὸ πρῶτο βουλγαρικὸ κράτος, στὸ ὁποῖο οἱ Βούλγαροι (ποὺ τοὺς ὀνοµάζουµε καὶ Πρωτοβουλγάρους) ἦταν στὴν πραγµατικότητα µία µικρὴ µειονότητα, ἐνῶ ὁ κύριος ὄγκος τοῦ πληθυσµοῦ ἦταν σλαβικός.

Πηγή: http://www.egolpion.com/037202B1.print.el.aspx (όπου αναφέρεται και η σχετική βιβλιογραφία)

''Από το 670 οι Βούλγαροι εμφανίσθηκαν εις μεγάλον αριθμόν εις τας εκβολάς του Δουνάβεως. Επωφελούμενοι εκ της αραβικής επιθέσεως (668-678) από τα μέσα της δεκαετίας του 670 ήρχισαν να τον διαβαίνουν ομαδικώς και να εγκαθίστανται εις την Δορβούτσαν. Οι Σλάβοι των Σκλαβηνιών εζήτησαν 677 την βοήθεια των Βουλγάρων κατά των Ελλήνων, για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία των. Ο βυζαντινός έπαρχος συνέλαβε τον αρχηγό των επαναστατών Πρεβούδ το 678 και τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξετελέσθη. Η εκτέλεσίς του ήταν το σύνθημα της γενικής εξεγέρσεως των Σλάβων, που επί δύο χρόνια 678-680 καταστρέφουν και λεηλατούν την άνω Μακεδονία και οι Ρύγχινοι, οι Στρυμονικοί, οι Σαγουδίτες και οι Βελεγιζίτες πολιορκούν για έκτη φορά την Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος Δ' εξεστράτευσε το 680 κατά των Βουλγάρων στην Βόρειο Θράκη, αλλά αρρώστησε στην Μεσήμβρια και εγύρισε πίσω. Έτσι παραχώρησεν το 681 εις τους Βουλγάρους την Δροβούτσαν και ανεγνώρισε σαν Βασιλιά τους τον Ασπαρούχ (681-702). Την αναγνώριση αυτή θεωρούν οι Βούλγαροι, σαν την αφετηρία της ιδρύσεώς του κράτους των.''

Πηγή: Θράκη: Η Έπαλξη του Ελληνικού Βορρά, Εκδόσεις Ρήσος 1995, Γιάννης Μαγκριώτης, Σελ. 87

Συμπέρασμα : Οι Βούλγαροι βασισμένοι στις σλαβικές επαναστάσεις, τον σλαβικό πληθυσμό και την αδυναμία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, απέκτησαν αυτήν την ''νίκη τους''. Το βουλγαρικό κράτος ήταν ένα κράτος με σλαβικό πληθυσμό και τους Βούλγαρους να είναι μια πολύ μικρή μειονότητα και συγκεκριμένα η άρχουσα τάξη.

Για περαιτέρω πληροφορίες :
Κ. Ἄµαντος, Οἱ Σλάβοι εἰς τὴν Ἑλλάδα,Byzantinisch - neugriechische Jahrbucher 17(1939-1943) 210-221.
V.Besevliev, Die Protobulgarischen Inschriften,Berlin 1963.
P. Charanis, Observations on the History of Greece during the Early Middle Ages, Balkan Studies 11 (1970) 1 - 34.
Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία, τ.Β1 (610-867), 1981.
Αἰκ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Μακεδονία. Σχεδίασµα γιὰ τὴν ἐποχὴ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΣΤ΄ µέχρι τὰ µέσα τοῦ Θ΄ αἰῶνος, Βυζαντινὰ 12 (1983) 9 - 63.
Ν.∆απέργολας, Σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις στὴ Μ α κ ε δ ο ν ί α ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 9ο αἰώνα, ∆ιδακτορικὴ ∆ιατριβή, 2000.
F.Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle, Paris 1926
Ι.Καραγιαννόπουλος, Ἡ πρωτοβουλγ αρικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Direkler, Ἐγνατία 1 (1989) 221- 255.
Ι.Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους Β΄ (565 - 1081) 2, Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1981.
J. Karayannopoulos, Les Slaves en Macedoine. La pretendue i n t e r r u p t i o n des communications entre Constantinople et Thessalonique du 7eme au 9eme siecle, Athenes 1989
P. Lemerle, Philippes et la Macedoine Orientale a l' epoque chretienne et byzantine, Paris 1945.
Φ. Μαλιγκούδης, Σλάβοι στὴ Μεσαιωνικὴ Ἑλλάδα, Θεσσαλονίκη 1988.
Μ.Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ κατὰ τοὺς µέσους χρόνους, 1992.
Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις στὴ Μεσαιωνικὴ Ἑλλάδα, 1993.
St. Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930.
V. Tapkova-Zaimova, La ville de Salonique et son hinterland slave (jusqu' au Xe siecle), Actes du IIe Congres International des Etudes du SudEst Europeen, Athenes 1970, σ.355-362.
V.Tapkova-Zaimova, Les Slaves de Salonique et l'origine de Cyrille et de Methode, Sofia 1969.
M.Weithmann, Die Slavische Bevolkerung auf der Griechischen Halbinsel. Ein Beitrag zur Historischen Ethnographie Sudosteuropas, Munchen 1978.
∆.Ζακυθηνός, Οἱ Σλάβοι ἐν Ἑλλάδι, Ἀθήνα 1977.

Ιωάννης Μαγκριώτης, Θράκη η Έπαλξη του Ελληνικού Βορρά, (1995) 87

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου