Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Το ξεσκέπασμα των Χιλιαστών (Εβραίων - Ιεχωβάδων) Κεφάλαιον Α'

(Πηγή: Ξεσκέπασμα των Χιλιαστών, Εκδόσεις Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, Αθήναι 1964)

Κεφάλαιον Α'

ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

   Ο κόσμος δεν τους ξέρει. Πρέπει να τους μάθη. Δεν έχει ιδέαν από τα καταχθόνια σχέδια των, διότι καμουφλάρονται θαυμάσια. Παρουσιάζονται, όπως είπεν ο Κύριος, με ένδυμα προβάτου, ενώ υπό κάτω κρύβονται λύκοι βαρείς. Παρουσιάζονται σαν Χριστιανοί, θρήσκοι και Έλληνες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι αντίχριστοι, άθρησκοι και μισέλληνες. Γι' αυτό πρέπει να τους αφαιρέσωμε τη μάσκα, να τους δούμε καλά ποιοί είναι και να προφυλαχθούμε. Οι Ιεχωβάδες, λοιπόν, είναι Εβραϊκή οργάνωσις. Οι εδώ ιεχωβάδες είναι πουλημένοι στους Εβραίους. Είναι τα προκεχωρημένα φυλάκια του Σιωνισμού.  Εις την υπ' αριθμόν 49/11-11-36 γνωμάτευσιν του Αρείου Πάγου ο Χιλιασμός (Ιεχωβαδισμός) χαρακτηρίζεται ως κολοσσιαίος και παγκόσμιος οργανισμός, διαθέτων άπειρα και ανεξάντλητα χρηματικά μέσα και κυκλοφορών ανά την Υφήλιον κεκαλυμμένως και υπούλως δια της κυρήξεως των δοξασιών του, όστις δια την επιτυχίαν των σκοπών του, ήτοι της ιδρύσεως «Παγκοσμίου Θεοκρατικού Ιουδαϊκού Βασιλείου», έχει ιδρύσει ανά πάσαν την Υφήλιον παραρτήματά του. Γι' αυτό οι Ιεχωβάδες διαμαρτύρονται, όταν τους λέγουν ότι έχουν σχέσεις με του Εβραίους και κρατιώνται από τους Εβραίους («Πατρίς» Τριπόλεως 19-12-1926) Βλ. και Π. Τρεμπέλα «Ο Χιλιασμός» σελ. 101-107.
   Επειδή οι Εβραίοι έχουν την κατάρα του Χριστού από τότε που δεν θέλησαν να τν πιστέψουν, χτυπιούνται από παντού. Για να επιβιώσουν και να μπορέσουν να επικρατήσουν χρησιμοποιούν πολλά σκοτεινά μέσα. Ένα απ' αυτά είναι ο Χιλιασμός.
   Ο σημερινός Χιλιασμός ή η «Οργάνωσις των Μαρτύρων του Ιεχωβά» δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τον παλαιόν Χιλιασμόν των πρώτων αιώνων. Εκείνοι παρερμήνευαν ένα μόνο χωρίον της Αποκαλύψεως. Ενώ είναι αλληγορικόν, το εξηγούσαν κατά γράμμα. Την αίρεσην αυτήν την κατεπολέμησεν η Εκκλησία. Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως ο πρεσβύτερος Γάϊος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Ωριγένης κ.ά., απέδειξαν τις χιλιαστικές ιδέες, ως ασύστατες και αντιγραφικές. Η δε Σύνοδος της Αλεξάνδρειας το 225 μ.Χ. έθεσε τέρμα στην όλη συζήτησι.
   Η αίρεσις θα είχε σβύσι από τότε αν δεν την έπαιρναν στα χέρια τους οι Εβραίοι Σιωνισταί, που κατάλαβαν την αξία της, για τους καταχθόνιους πολιτικοθρησκευτικούς των σκοπούς. Συνεκέντρωσαν δε σ' αυτήν και όλες τις αιρετικές διδασκαλίες, που παρουσιάσθησαν στο διάβα των αιώνων. Οι Εβραίοι την τροφοδοτούν και την διατηρούν, για την υπονόμευσι του εθνικού και του εκκλησιαστικού οικοδομήματος των Χριστιανικών λαών. Το ίδιο, άλλωστε, έκαμαν και με τον Μασονισμόν που στην αρχή ήτο επαγγελματική οργάνωσις. Τα ίδια επίσης και με το τάγμα των Ναϊτών, που ήτο Χριστιανικόν Τάγμα και τώρα απέβη αντιχριστιανικό παρακλάδι του Μασονισμού (30ος Βαθμός).
   Πίσω λοιπόν από τους Ιεχωβάδες κρύβονται οι Εβραίοι. Αυτό φαίνεται, άλλωστε.
   1) Από τους αρχηγούς των. Είναι όλοι κατά κανόνα Εβραίοι. Ο πρώτος, Ο Ρώσελ, ήταν Αμερικανοεβραίος έμπορος. Ήταν ράτσα στο εμπόριο. Από 11 παιδί συνεταιρίσθη με τον πατέρα του και συνέτασσε τα συμβόλαια των. Αι! λοιπόν, αυτόν τον δαιμόνιον έμπορον εξέλεξαν οι Εβραίοι της Αμερικής και τον έθεσαν επί κεφαλής της αντιχριστιανικής αυτής οργανώσεως. Ο ιδρυτής αυτός του Χιλιασμού κατά το 1910 έδωσε την μεγάλην αυτού μαρτυρίαν προς τον Ιουδαϊκόν λαόν εις το Ιπποδρόμιον της Ν. Υόρκης. («Το τελεσμένον Μυστήριον», σελ. 72). Ο μετ' αυτόν Ιωσήφ Ρόδερφορδ ήταν επίσης Ιουδαϊκής καταγωγής, καθώς και ο διάδοχός του, ο σημερινός αρχηγός των Νάθαν Κνορ.
   2) Από το μίσος των κατά των Χριστιανών. Μόνον οι Εβραίοι έχουν τέτοιο μίσος. Όσοι Εβραίοι δεν εδέχθησαν τον Χριστόν, επωρώθησαν. «Πώρωσις από μέρους τω Ισραήλ γέγονεν», λέγει ο συμπατριώτης των Απ. Παύλος (Ρωμ. ια'). Αυτοί έκτοτε με λύσσαν και μανίαν πολεούν τον Χριστιανισμόν. Αυτοί κατεδίωξαν τους Αποστόλους. Αυτοί υποκινούσαν τους εθνικούς να κάμνουν διωγμούς, κατά των Χριστιανών. Αυτοί εξωθούσαν τους Τούρκους να σφάζουν τους Μάρτυρας. Τα ξύλα, για να κάψουν ζωντανό τον άγιο Πολύκαρπο, αυτοί τα εμάζεψαν. Αυτοί επλήρωσαν τον Κουρτ Πασά και εθανάτωσε τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό. Το σχοινί του Πατριάρχου αυτοί το ετοίμασαν. Ο δε ιστορικός Ουΐλλιαμ Μίλερ γράφει: «Ο Πατριάρχης απηγχονίσθη επί της πύλης του Πατριαρχικού Μεγάρου. Έντευθεν δε, αφού πρότερον εξετέθη εις κοινήν θέαν, το σώμα αυτού εσύρθη υπό των Ιουδαίων, των χρόνιων εχθρών του ελληνισμού, και κατεποντίσθη εις την θάλασσαν» (ιστορία Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετάφρ. Σπ. Λάμπρου, Αθήναι 1915, σελ. 97). Μίσος λοιπόν φωλιασμένο στην καρδιά έχουν ανέκαθεν οι Εβραίοι κατά του Χριστιανισμού και μη δυνάμενοι να τον χτυπήσουν κατά μέτωπο και αποτελεσματικά, κατεσκεύασαν τον Χιλιασμό.
   Ο Χιλιασμός είανι ο Δούρειος ίππος και η πέμπτη φάλαγξ στα σπλάχνα της Χριστιανωσύνης. «Ο Κύριος, γράφουν οι Ιεχωβάδες, εξήρανε την Χριστιανωσύνην και εζωογόνησε τον Σιωνισμόν και τον Ιουδαϊσμόν» (Τετελεσμένον Μυστήριον, σελ. 546). Οι εδώ Χιλιασταί είναι θύματα, χωρίς να το ξέρουν οι δυστυχείς, των Σιωνιστών, μιας σκοτεινής και σατανικής δυνάμεως, που μισεί θανάσιμα τον Χριστιανισμόν.
   3) Από το χρήμα των το άφθονο και ανεξάντλητον, που διαθέτουν, δεικνύεται η εβραϊκή προέλεσις του Χιλιασμού. Οι Ιεχωβάδες ξοδεύουν χρήμα άφθονο για βιβλία και έντυπα, που διανέμουν δωρεάν και εγέμισαν την Υδρόγειο, χρήμα για την γενναία μισθοδοσία των οργάνων της προπαγάνδας αυτής. Χρήμα σ' αυτούς που αρνήθηκαν την πίστι τους και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και οι οποίοι, παρακαλώ, δεν δουλεύουν για συχώριο των γονέων τους, αλλά για τα λεφτά που παίρνουν. Χρήμα για αίθουσες, διαλέξεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π. Χρήμα με ουρά. Πού τα βρίσκουν σε παρακαλώ; Ποιός, εκτός των Εβραίων, μπορεί να τα σκορπίζη έτσι; Οι Εβραίοι ελέγχουν τα 9/10 του πλούτου του κόσμου, του παγκοσμίου κεφαλαίου. Κυβερνούν οικονομικώς την Αμερική και εν μέρει την Ευρώπην και τας άλλας χώρας. Έτσι εξηγείται το ανεξάντλητο χρήμα των Ιεχωβάδων, (Βλ. Π. Τρεμπέλα, «Ο Χιλιασμός», σελ. 7-8 και 102-103).
   Στον καιρό της Κατοχής, πού δεν μπορούσε να έλθη χρήμα από την Αμερική, επι 4 χρόνι, σε ενώχλησε ποτέ χιλιαστής; Άκουστς τότε κανένα Ιεχωβά; Όχι. Γιατί; Διότι έλλειψαν τα δολλάρια! Όταν όμως έφυγαν οι Γερμανοί και άνοιξαν οι δρόμοι με το εξωτερικό, άρχισε και το ηνέο φούντωμα των Ιεχωβάδων και κατέκλυσε όλον τον κόσμον.
   Στην διεύθυνσι 124 Columbia Heights, Μπρούκλιν 2, Ν. Υόρκη, έχει εγκατασταθή ένα πραγματικό στρατηγείο, που έχει απλώσει πλοκάμια σ' όλες τις χώρες του κόσμου. Απήχησι βρίσκουν κυρίως, στα λαϊκά στρώματα, που τους λείπει η μόρφωσις και τα δέρνει η φτώχεια. Για τον λόγο αυτόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Χιλιαστών εσημειώθησαν αρχικά στα νησιά Μπαχάμας, στις Βρεττανικές δυτικές Ινδίες, στην Τρινιντάντ, στην Κοσταρίκα, στην Χαβάη, στην Ινδονησία, Ναϋσλάνδη και Σουρινάμ. Παντού δηλαδή όπου εζούσαν υπανάπτυκτοι μιγάδες, των οποίων η Χριστιανική πίστις ήταν συγκεχυμένη με τις ειδωλολατρικές δοξασίες. Στις χώρες αυτές οι Ιεχωβάδες πράγματι, επέτυχαν να προσηλυτίσουν πολλούς οπαδούς με άφθονο χρήμα των Εβραίων. Εδώ στην Ελλάδα, οι διαδίδοντες τον Χιλιασμόν, δρουν ορμώμενοι εξ οικονομικού συμφέροντος και μόνον. Ασφαλώς πολλοί θα γνωρίζουν, εξ ιδίας αντιλήψεως, ότι οι Χιλιασταί κατώρθωσαν να εξοικονομούν τα προς το ζην, ως προσηλυτισταί. 
   4) Από το καταχθόνιο σχέδιό τους, αποδεικνύεται, ότι πίσω κρύπτονυαι οι Σιωνισταί. Παραθέτομεν εν φωτοτυπία το σχέδιόν τους, το οποίον αφαιρέθη από το εν Ν. Υόρκην Γενικών Αρχηγείον των Ιεχωβάδων. Ο αφαιρέσας αυτό έγραφε: «Σας αποστέλλω καταπληκτικόν μυστικόν σχεδιάγραμμα των σκοτεινών βλέψεων και σκοπών των Ιεχωβάδων, το οποίον κατόρθωσα επί τέλους να αποσπάσω, δια γνωστού μου προσώπου εκ του Γενικού Αρχηγείου των Ιεχωβάδων εν Αμερική». Εκ του σχεδιαγράμματος καταφαίνεται πλήρως ότι ο Σιωνισμός (Εβραϊσμός) είναι η μοναδική δύναμις η κινούσα και κατευθύνουσα τους Χιλιαστάς ρις το αντικοινωνικόν έργον των. Είναι αδιάψευστον ντοκουμέντο των τρομερών μηχανογραφιών και διαστροφών του Χιλιασμού κια των παραφυάδων του, αι οποίαι εργάζονται δια την υποταγήν της ανθρωπότητος εις τα συμφέροντα του Διεθνούς Σιωνισμού
(Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να βρω την φωτογραφία στο διαδίκτυο ή να την περάσω από το βιβλίο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου