Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2016

Ο Μακεδονικός Αγώνας στα Πορόια, από τα λόγια του δασκάλου εκεί Χρίστο Κούσλεφ

Τ ο παρακάτω κείμενο αποτελεί απ όσπα σμα από τα γραφόμεν α του Χρίστου Κούσλεφ που έδρασε επιφανειακά ως δάσκαλος στα Κ άτω Πορό ια , και στ ην ουσία ως ηγέτης του τοπικο ύ κομιτάτου . Ο ρίστε τί έγ ρα φε για το έτος 1900-1901 :     [ ... ] Στα αρχή του σ χολ ικού έτους 1900/1901 πήγα στο Κιλκίς , όπου και είχ α διορίστ εί διευ θυντής του μονοθέσιου σχολείου στα Κάτω Πορόια. Διορίστη κα (τώρα) από τον δ ήμο Σερρών. Στα Πορόια έμεινα μέχρι τις διακοπέ ς. Εδώ ήμουν ηγέτης στην π εριοχή των Ποροΐων.  Σχεδόν σε όλα τα χωριά ε ίχαν εγκατασταθεί επιτροπές (κο μιτάτα) με εξαίρεση τα χωριά Λιπο ύς και Τοντορίτς. Η Ράμνα είναι βλ άχικο χωριό. Υπήρχαν κανονισμο ί, καταστατικά τα οποία είχαν στα λθεί σε όλα τα χωριά. Σε κάθε χωρ ιό διορίζονταν (οι κατα τ όπους) πρόεδροι και σύμβουλοι. Συγκεντ ρώ νονταν οι εισ φορές από τα μέλη. Υπήρχαν αγγελιοφόροι . Οι οικ ειοθελείς παροχές προσδιορ ίστηκαν από το ηγετικό σ ώμα. Ρ ώτησα τον πρόεδρο σε κάθε χωριό ποιός και πό σα (χρή

Τί γλώσσα μιλούν οι σλαβόφωνοι της (ελληνικής) Μακεδονίας; , από τον Δημήτρη Ξ. Μαυρίδη

Είναι γνωστό, ότι στην Ελλάδα σήμερ α ζουν διάφορες γλωσσικές μειονότητες, μία εκ των οποίων είναι και οι σλαβόφωνοι της Μακεδον ίας (οι υπόλοιποι είναι οι Α ρβανίτες, οι Β λάχοι, οι Π ο μάκοι , οι Τ σιγγάνοι, οι τουρκ όφωνοι, οι Τ σάκωνες κ.ά.) . Τ ους ονομάζω σλαβόφωνους της Μακεδονίας, μιας που και οι Πομ άκοι είναι σλαβόφωνοι αλλά υπάρχουν πολλές διαφο ρές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων , οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η διαφορετική πίστ η και κ υρίως η διαφορετική πορεία που ακολούθησε η κάθε μια διαμέσ ου των αιών ων. Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας , λοιπόν, υπολογίζονται μεταξύ 5 0 έως 2 00 χιλιάδων ατόμων και σήμερα τους συναντά κανείς κυρίως στους νομούς Φλωρίνης, Κα στορ ιάς, Πέλλας, Σερρών , Δράμας, Θεσσαλονίκης , Βέροιας .   - Τί γλώσσα μιλούν αυτοί οι άνθρωποι; Βουλγαρικά ή Σλαβομακεδονικά ; Αυτή η απο ρία που εξελίσσετ αι σε διαφωνία σε συζητήσεις , από διάφορα πλατώ εκπομπών μέχ ρι και καφενεία, είναι ουσιώδης. Διότι, όπως και έναν αιώνα πριν