Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2016

Αποσπάσματα για την τοπική ιστορία

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.promacedonia.org/sbnu/sbnu_09/kynchov.htm#4 С б орникъ за Народни Умотворения, Н аука и Книжнина Книга I X ,   София, 189 3 9. Великденска расходка по Поленинско   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  http://promacedonia.org/mp/mp_13_3_6.htm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Въпреки героичната защита на българите близо петнадесетхилядната гръцка войска, командвана лично от крал Константин, взема надмощие и на следващия ден изходът от сражението става ясен. Гърците завземат жп гарата и започват да бомбардират града. Хиляди жени, деца и възрастни напускат къщите си, взели набързо в ръце бохчи с най-необходимите дрехи и х
  Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститѣ Л. Милетичъ СПОМЕНИ НА ХРИСТО КУСЛЕВЪ Азъ тогава заминахъ за Солунъ. Въ Сѣръ бѣхъ говорилъ съ секретаря на българското агентство Самаровъ (род. отъ Пещера въ България) по освобождението на Никова, който биде арестуванъ по аферата съ Наумова. Никовъ бѣше съветникъ въ рѫководителното тѣло и бѣше заподозренъ. Самаровъ ми каза, че съ 10 лири би се издействувало освобождението на Никова. Въ Солунъ съобщиха това на Татарчева и се изпратиха 10-тѣ лири, но Никовъ не можа да се освободи. Въ началото на учеб. год. 1900/1091 год. заминахъ въ Кукушъ и бидохъ назначенъ главенъ учитель въ първокласното училище въ Долни Порой. Назначенъ бѣхъ отъ сѣрската община. Въ Порой прекарахъ до ваканцията. Тукъ бѣхъ рѫководитель въ Поройско. Почти въ всичкитѣ села се устроиха комитети съ изключение на селата Липушъ и Тодоричъ. Рамна е влашко село. Имаше вече правилници, устави, които се разпратиха по всички села. Въ всѣко село