Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2016

Θεοδοσία - Μία αρχαία ελληνική πόλη στην Κριμαία

Η Θεοδοσία είναι ένα δ ο ικη τικό , βιομηχανικό κα ι πολιτιστικό κέντρο στη νοτιοανατολ ική Κριμαία , νοτιοδυτικά από τη χερσόνησο του Κ ερτς. Αποτελεί μια από τις αποικίες των αρχαίων Ελλήνων στην Κριμαία, η οπ οία ήταν γνωστή εκείνη την εποχή ως Τα υρική. Ε νώ, λοιπόν, ο ι πρώτες εγκαταστάσεις Ελλήνων απ οίκων στην περιοχή έλαβαν χώρα κατά τ α τέ λη του 7ου αιώνα , η Θεοδοσία πρέπει να εγκαθιδρύθηκ ε στα μέσα του 6ου αιών α π . Χ.. Πληροφορίες για τη σύστασή τ ης β ρίσκει κανείς στ ο βιβλίο " Περίπλους " του Αρριανού, σύμφωνα με τον οποίο, οι ιδ ρυτές της ήταν Ίωνες από τη Μίλητο. Για άγνωστους λόγους ερημώ θηκε από τ ην περίοδο τ ου πρώιμου Μεσαίωνα , όπ ως αποτυπώνεται στην απόλυτη απουσία ευρημάτων από τη Ρωμαϊκή περίοδο στις μέχρι τώρα έρευνες . Κατά τ ον 13ο αιώνα , Γενου άτες άποικ οι κυρίεψαν τη περ ιοχή και ίδρυσ αν την πόλη Καφφά, ονομασία που θεωρείται μέχρι και σήμερα ως το με σαιωνικό όνομα της Θεοδοσίας. Ακολούθησε η κατάλη ψη της Κα φφά α